ផលិតផល​ថ្មី

 • Ficus Microcarpa Ficus S រាងមធ្យម Ficus Bonsai

  Ficus Microcarpa Ficus S រាងមធ្យម Ficu...

  ការពិពណ៌នាអំពីផលិតផល 1. Ficus គឺជាប្រភេទដើមឈើនៃពពួក Ficus ក្នុងគ្រួសារ Moraceae ដែលមានដើមកំណើតនៅអាស៊ីត្រូពិច។2. រូបរាងដើមឈើរបស់វាមានលក្ខណៈប្លែកពីគេ ហើយមែក និងស្លឹកនៅលើដើមឈើក៏មានក្រាស់ផងដែរ ដែលនាំទៅដល់មកុដដ៏ធំរបស់វា។3. លើសពីនេះ កម្ពស់នៃដើមចេកអាចឡើងដល់ 30 ម៉ែត្រ ហើយឫស និងមែករបស់វាត្រូវចងជាប់គ្នា ដែលនឹងបង្កើតជាព្រៃក្រាស់។Nursery Nohen Garden មានទីតាំងនៅ ZHANGZHOU, FUJIAN, China.យើងខ្ញុំមានលក់ ficus គ្រប់ប្រភេទដល់ Hol...

 • រូបរាងទ្រុង Ficus ជាមួយនឹង Cocopeat សុទ្ធ Ficus Microcarpa រុក្ខជាតិតូចៗ

  ទម្រង់ទ្រុង Ficus ជាមួយនឹង Cocopeat សុទ្ធ Ficus Micro...

  ការពិពណ៌នាអំពីផលិតផល 1. Ficus គឺជាប្រភេទដើមឈើនៃពពួក Ficus ក្នុងគ្រួសារ Moraceae ដែលមានដើមកំណើតនៅអាស៊ីត្រូពិច។2. រូបរាងដើមឈើរបស់វាមានលក្ខណៈប្លែកពីគេ ហើយមែក និងស្លឹកនៅលើដើមឈើក៏មានក្រាស់ផងដែរ ដែលនាំទៅដល់មកុដដ៏ធំរបស់វា។3. លើសពីនេះ កម្ពស់នៃដើមចេកអាចឡើងដល់ 30 ម៉ែត្រ ហើយឫស និងមែករបស់វាត្រូវចងជាប់គ្នា ដែលនឹងបង្កើតជាព្រៃក្រាស់។Nursery Nohen Garden មានទីតាំងនៅ ZHANGZHOU, FUJIAN, China.យើងខ្ញុំមានលក់ ficus គ្រប់ប្រភេទដល់ Hol...

 • Ficus Cage Shape Ficus Bottle Shape Unique Shape Ficus Microcarpa With Nice Pot

  Ficus Cage Shape Ficus Bottle Shape Unique Shape...

  ការពិពណ៌នាអំពីផលិតផល 1. Ficus គឺជាប្រភេទដើមឈើនៃពពួក Ficus ក្នុងគ្រួសារ Moraceae ដែលមានដើមកំណើតនៅអាស៊ីត្រូពិច។2. រូបរាងដើមឈើរបស់វាមានលក្ខណៈប្លែកពីគេ ហើយមែក និងស្លឹកនៅលើដើមឈើក៏មានក្រាស់ផងដែរ ដែលនាំទៅដល់មកុដដ៏ធំរបស់វា។3. លើសពីនេះ កម្ពស់នៃដើមចេកអាចឡើងដល់ 30 ម៉ែត្រ ហើយឫស និងមែករបស់វាត្រូវចងជាប់គ្នា ដែលនឹងបង្កើតជាព្រៃក្រាស់។Nursery Nohen Garden មានទីតាំងនៅ ZHANGZHOU, FUJIAN, China.យើងខ្ញុំមានលក់ ficus គ្រប់ប្រភេទដល់ Hol...

 • ទ្រុង Ficus រូបរាងប្លែកៗ Ficus Ficus Bonsai H200-250cm Ficus

  ទ្រុង Ficus រូបរាងប្លែក Ficus Ficus Bonsa...

  ការពិពណ៌នាអំពីផលិតផល 1. Ficus គឺជាប្រភេទដើមឈើនៃពពួក Ficus ក្នុងគ្រួសារ Moraceae ដែលមានដើមកំណើតនៅអាស៊ីត្រូពិច។2. រូបរាងដើមឈើរបស់វាមានលក្ខណៈប្លែកពីគេ ហើយមែក និងស្លឹកនៅលើដើមឈើក៏មានក្រាស់ផងដែរ ដែលនាំទៅដល់មកុដដ៏ធំរបស់វា។3. លើសពីនេះ កម្ពស់នៃដើមចេកអាចឡើងដល់ 30 ម៉ែត្រ ហើយឫស និងមែករបស់វាត្រូវចងជាប់គ្នា ដែលនឹងបង្កើតជាព្រៃក្រាស់។Nursery Nohen Garden មានទីតាំងនៅ ZHANGZHOU, FUJIAN, China.យើងខ្ញុំមានលក់ ficus គ្រប់ប្រភេទដល់ Hol...

 • Ficus Air Root XL ទំហំលក់ក្តៅ Ficus Bonsai Ficus Microcarpa H400-460cm

  Ficus Air Root XL Size Hot Sale Ficus Bonsai F...

  ការពិពណ៌នាអំពីផលិតផល 1. Ficus គឺជាប្រភេទដើមឈើនៃពពួក Ficus ក្នុងគ្រួសារ Moraceae ដែលមានដើមកំណើតនៅអាស៊ីត្រូពិច។2. រូបរាងដើមឈើរបស់វាមានលក្ខណៈប្លែកពីគេ ហើយមែក និងស្លឹកនៅលើដើមឈើក៏មានក្រាស់ផងដែរ ដែលនាំទៅដល់មកុដដ៏ធំរបស់វា។3. លើសពីនេះ កម្ពស់នៃដើមចេកអាចឡើងដល់ 30 ម៉ែត្រ ហើយឫស និងមែករបស់វាត្រូវចងជាប់គ្នា ដែលនឹងបង្កើតជាព្រៃក្រាស់។Nursery Nohen Garden មានទីតាំងនៅ ZHANGZHOU, FUJIAN, China.យើងខ្ញុំមានលក់ ficus គ្រប់ប្រភេទដល់ Hol...

 • ក្រុមហ៊ុនផ្គត់ផ្គង់ចិន Ficus Air Roor M ទំហំ Ficus Bonsai Ficus Microcarpa Big Ficus

  ក្រុមហ៊ុនផ្គត់ផ្គង់ចិន Ficus Air Roor M ទំហំ Ficus Bons...

  ការពិពណ៌នាអំពីផលិតផល 1. Ficus គឺជាប្រភេទដើមឈើនៃពពួក Ficus ក្នុងគ្រួសារ Moraceae ដែលមានដើមកំណើតនៅអាស៊ីត្រូពិច។2. រូបរាងដើមឈើរបស់វាមានលក្ខណៈប្លែកពីគេ ហើយមែក និងស្លឹកនៅលើដើមឈើក៏មានក្រាស់ផងដែរ ដែលនាំទៅដល់មកុដដ៏ធំរបស់វា។3. លើសពីនេះ កម្ពស់នៃដើមចេកអាចឡើងដល់ 30 ម៉ែត្រ ហើយឫស និងមែករបស់វាត្រូវចងជាប់គ្នា ដែលនឹងបង្កើតជាព្រៃក្រាស់។Nursery Nohen Garden មានទីតាំងនៅ ZHANGZHOU, FUJIAN, China.យើងខ្ញុំមានលក់ ficus គ្រប់ប្រភេទដល់ Hol...

 • H150-210cm Ficus Air Root S ទំហំ Ficus Microcarpa Ficus Bonsai ជាមួយនឹងគុណភាពល្អ

  H150-210cm Ficus Air Root S ទំហំ Ficus Microcar...

  ការពិពណ៌នាអំពីផលិតផល 1. Ficus គឺជាប្រភេទដើមឈើនៃពពួក Ficus ក្នុងគ្រួសារ Moraceae ដែលមានដើមកំណើតនៅអាស៊ីត្រូពិច។2. រូបរាងដើមឈើរបស់វាមានលក្ខណៈប្លែកពីគេ ហើយមែក និងស្លឹកនៅលើដើមឈើក៏មានក្រាស់ផងដែរ ដែលនាំទៅដល់មកុដដ៏ធំរបស់វា។3. លើសពីនេះ កម្ពស់នៃដើមចេកអាចឡើងដល់ 30 ម៉ែត្រ ហើយឫស និងមែករបស់វាត្រូវចងជាប់គ្នា ដែលនឹងបង្កើតជាព្រៃក្រាស់។Nursery Nohen Garden មានទីតាំងនៅ ZHANGZHOU, FUJIAN, China.យើងខ្ញុំមានលក់ ficus គ្រប់ប្រភេទដល់ Hol...

 • រុក្ខជាតិក្នុងផ្ទះ និងខាងក្រៅ ដើមឈើប្រាក់ Pachira សម្រាប់លក់ ផ្គត់ផ្គង់ដោយផ្ទាល់ពីប្រទេសចិន

  រុក្ខជាតិក្នុងផ្ទះ និងក្រៅផ្ទះ ដើមឈើប្រាក់ Pachira f...

  ការពិពណ៌នាអំពីផលិតផល Money Tree Pachira macrocarpa ឈ្មោះផ្សេងទៀត Pachira Mzcrocarpa, Malabar Chestnut, Money Tree Native Zhangzhou Ctiy, Fujian Province, China Size 30cm,45cm,75cm,100cm,150cm, etc.in height ទម្លាប់ 1.ចូលចិត្តសីតុណ្ហភាពខ្ពស់ និងខ្ពស់ អាកាសធាតុសំណើម 2.មិនរឹងនៅសីតុណ្ហភាពត្រជាក់ 3.ចូលចិត្តដីអាសុីត 4.ចូលចិត្តពន្លឺព្រះអាទិត្យច្រើន 5.ជៀសវាងពន្លឺព្រះអាទិត្យដោយផ្ទាល់ក្នុងរដូវក្តៅ សីតុណ្ហភាព 20c-30oC ល្អសម្រាប់ការលូតលាស់របស់វា សីតុណ្ហភាពក្នុងរដូវវស្សា...

 • អគារ​តុបតែង​ផ្ទះ​រាង​ជា​ដើម​ឫស្សី

  អគារ​តុបតែង​ផ្ទះ​រាង​ជា​ដើម​ឫស្សី

  ក្រុមហ៊ុនរបស់យើង FUJIAN ZHANGZHOU NOHEN NURSERY យើងគឺជាអ្នកដាំដុះ និងនាំចេញដ៏ធំបំផុតមួយរបស់ Ficus Microcarpa, Lucky bamboo, Pachira និង bonsai ផ្សេងទៀតរបស់ប្រទេសចិន ជាមួយនឹងតម្លៃមធ្យមនៅក្នុងប្រទេសចិន។ជាមួយនឹងការរីកលូតលាស់ជាង 10000 ម៉ែត្រការ៉េ បណ្តុះកូនជាមូលដ្ឋាន និងពិសេសដែលត្រូវបានចុះបញ្ជីនៅក្នុង CIQ សម្រាប់ដាំ និងនាំចេញរុក្ខជាតិនៅក្នុងខេត្ត Fujian និងខេត្ត Canton ។ផ្តោតលើភាពស្មោះត្រង់ ស្មោះត្រង់ និងភាពអត់ធ្មត់ក្នុងអំឡុងពេលកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ។ សូមស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្តៅចំពោះប្រទេសចិន និងមកទស្សនាកន្លែងបណ្តុះកូនរបស់យើង។ការពិពណ៌នាផលិតផល...

 • រុក្ខជាតិឈើដើម្បីលម្អ វង់ឬស្សីនាំសំណាង Dracaena Sanderiana

  ស្លឹកឈើលម្អ វង់ឬស្សីនាំសំណាង D...

  ក្រុមហ៊ុនរបស់យើង FUJIAN ZHANGZHOU NOHEN NURSERY យើងគឺជាអ្នកដាំ និងនាំចេញដ៏ធំបំផុតមួយនៃ Lucky Bamboo ជាមួយនឹងតម្លៃមធ្យមនៅក្នុងប្រទេសចិន។ដែលកន្លែងបណ្តុះកូនជាមូលដ្ឋាន និងពិសេសជាង 10000 m2 នៅក្នុងខេត្ត Fujian និងខេត្ត Canton ។សូមស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្តៅចំពោះប្រទេសចិន និងទស្សនាកន្លែងបណ្តុះកូនរបស់យើង។ការពិពណ៌នាផលិតផល LUCKY BAMBOO Dracaena Sanderiana (ឫស្សីនាំសំណាង) ជាមួយនឹងអត្ថន័យដ៏ល្អនៃ "ផ្ការីក" និងអត្ថប្រយោជន៍ថែទាំងាយស្រួល ឫស្សីនាំសំណាងឥឡូវនេះកំពុងពេញនិយមសម្រាប់ការតុបតែងគេហដ្ឋាន និងសណ្ឋាគារ និង...

 • Dracaena braunii Dracaena Sanderiana Pyramid Lucky Bamboo

  Dracaena Braunii Dracaena Sanderiana Pyramid Lu...

  ក្រុមហ៊ុនរបស់យើង FUJIAN ZHANGZHOU NOHEN NURSERY យើងគឺជាអ្នកដាំដុះ និងនាំចេញដ៏ធំបំផុតមួយរបស់ Ficus Microcarpa, Lucky bamboo, Pachira និង bonsai ផ្សេងទៀតរបស់ប្រទេសចិន ជាមួយនឹងតម្លៃមធ្យមនៅក្នុងប្រទេសចិន។ជាមួយនឹងការរីកលូតលាស់ជាង 10000 ម៉ែត្រការ៉េ បណ្តុះកូនជាមូលដ្ឋាន និងពិសេសដែលត្រូវបានចុះបញ្ជីនៅក្នុង CIQ សម្រាប់ដាំ និងនាំចេញរុក្ខជាតិនៅក្នុងខេត្ត Fujian និងខេត្ត Canton ។ផ្តោតលើភាពស្មោះត្រង់ ស្មោះត្រង់ និងភាពអត់ធ្មត់ក្នុងអំឡុងពេលកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ។ សូមស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្តៅចំពោះប្រទេសចិន និងមកទស្សនាកន្លែងបណ្តុះកូនរបស់យើង។ការពិពណ៌នាផលិតផល...

 • ប្រទេសចិនផ្គត់ផ្គង់ Ficus រាងស្អាត Ficus Microcarpa Fiucs រូបរាងសុទ្ធ

  ប្រទេសចិនផ្គត់ផ្គង់ Ficus រាងស្អាត Ficus Microcarpa ...

  ការពិពណ៌នាអំពីផលិតផល រូបរាងសុទ្ធ Ficus គឺជាដើមឈើតាមដងផ្លូវទូទៅក្នុងអាកាសធាតុក្តៅ។វាត្រូវបានដាំដុះជាដើមឈើលម្អសម្រាប់ដាំនៅក្នុងសួនច្បារ សួនច្បារ និងកន្លែងក្រៅផ្សេងទៀត។Ficus ចូលចិត្តពន្លឺថ្ងៃដោយប្រយោល និងច្រើនរបស់វា។រុក្ខជាតិរបស់អ្នកនឹងរីករាយក្នុងការចំណាយពេលនៅខាងក្រៅក្នុងរដូវក្តៅ ប៉ុន្តែការពាររុក្ខជាតិពីពន្លឺព្រះអាទិត្យដោយផ្ទាល់ លុះត្រាតែវាមានភាពធន់នឹងវា។ក្នុងរដូវរងារ ចូរទុករុក្ខជាតិរបស់អ្នកឱ្យឆ្ងាយពីសេចក្តីព្រាង ហើយកុំឱ្យវាស្ថិតនៅក្នុងបន្ទប់ដែលធ្លាក់ចុះក្រោម 55-60 de...

ណែនាំផលិតផល

Ficus Microcarpa Ficus S រាងមធ្យម Ficus Bonsai

Ficus Microcarpa Ficus S រាងមធ្យម Ficu...

ការពិពណ៌នាអំពីផលិតផល 1. Ficus គឺជាប្រភេទដើមឈើនៃពពួក Ficus ក្នុងគ្រួសារ Moraceae ដែលមានដើមកំណើតនៅអាស៊ីត្រូពិច។2. រូបរាងដើមឈើរបស់វាមានលក្ខណៈប្លែកពីគេ ហើយមែក និងស្លឹកនៅលើដើមឈើក៏មានក្រាស់ផងដែរ ដែលនាំទៅដល់មកុដដ៏ធំរបស់វា។3. លើសពីនេះ កម្ពស់នៃដើមចេកអាចឡើងដល់ 30 ម៉ែត្រ ហើយឫស និងមែករបស់វាត្រូវចងជាប់គ្នា ដែលនឹងបង្កើតជាព្រៃក្រាស់។Nursery Nohen Garden មានទីតាំងនៅ ZHANGZHOU, FUJIAN, China.យើងខ្ញុំមានលក់ ficus គ្រប់ប្រភេទដល់ Hol...

Ficus Cage Shape Ficus Bottle Shape Unique Shape Ficus Microcarpa With Nice Pot

Ficus Cage Shape Ficus Bottle Shape Unique Shape...

ការពិពណ៌នាអំពីផលិតផល 1. Ficus គឺជាប្រភេទដើមឈើនៃពពួក Ficus ក្នុងគ្រួសារ Moraceae ដែលមានដើមកំណើតនៅអាស៊ីត្រូពិច។2. រូបរាងដើមឈើរបស់វាមានលក្ខណៈប្លែកពីគេ ហើយមែក និងស្លឹកនៅលើដើមឈើក៏មានក្រាស់ផងដែរ ដែលនាំទៅដល់មកុដដ៏ធំរបស់វា។3. លើសពីនេះ កម្ពស់នៃដើមចេកអាចឡើងដល់ 30 ម៉ែត្រ ហើយឫស និងមែករបស់វាត្រូវចងជាប់គ្នា ដែលនឹងបង្កើតជាព្រៃក្រាស់។Nursery Nohen Garden មានទីតាំងនៅ ZHANGZHOU, FUJIAN, China.យើងខ្ញុំមានលក់ ficus គ្រប់ប្រភេទដល់ Hol...

H150-210cm Ficus Air Root S ទំហំ Ficus Microcarpa Ficus Bonsai ជាមួយនឹងគុណភាពល្អ

H150-210cm Ficus Air Root S ទំហំ Ficus Microcar...

ការពិពណ៌នាអំពីផលិតផល 1. Ficus គឺជាប្រភេទដើមឈើនៃពពួក Ficus ក្នុងគ្រួសារ Moraceae ដែលមានដើមកំណើតនៅអាស៊ីត្រូពិច។2. រូបរាងដើមឈើរបស់វាមានលក្ខណៈប្លែកពីគេ ហើយមែក និងស្លឹកនៅលើដើមឈើក៏មានក្រាស់ផងដែរ ដែលនាំទៅដល់មកុដដ៏ធំរបស់វា។3. លើសពីនេះ កម្ពស់នៃដើមចេកអាចឡើងដល់ 30 ម៉ែត្រ ហើយឫស និងមែករបស់វាត្រូវចងជាប់គ្នា ដែលនឹងបង្កើតជាព្រៃក្រាស់។Nursery Nohen Garden មានទីតាំងនៅ ZHANGZHOU, FUJIAN, China.យើងខ្ញុំមានលក់ ficus គ្រប់ប្រភេទដល់ Hol...

mini oramental decoration tower ដើមឫស្សីសំណាង

ប៉មតុបតែងលម្អខ្នាតតូច សំណាងឬស្សី pl...

ក្រុមហ៊ុនរបស់យើង FUJIAN ZHANGZHOU NOHEN NURSERY យើងគឺជាអ្នកដាំដុះ និងនាំចេញដ៏ធំបំផុតមួយរបស់ Ficus Microcarpa, Lucky bamboo, Pachira និង bonsai ផ្សេងទៀតរបស់ប្រទេសចិន ជាមួយនឹងតម្លៃមធ្យមនៅក្នុងប្រទេសចិន។ជាមួយនឹងការរីកលូតលាស់ជាង 10000 ម៉ែត្រការ៉េ បណ្តុះកូនជាមូលដ្ឋាន និងពិសេសដែលត្រូវបានចុះបញ្ជីនៅក្នុង CIQ សម្រាប់ដាំ និងនាំចេញរុក្ខជាតិនៅក្នុងខេត្ត Fujian និងខេត្ត Canton ។ផ្តោតលើភាពស្មោះត្រង់ ស្មោះត្រង់ និងភាពអត់ធ្មត់ក្នុងអំឡុងពេលកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ។ សូមស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្តៅចំពោះប្រទេសចិន និងមកទស្សនាកន្លែងបណ្តុះកូនរបស់យើង។ការពិពណ៌នាផលិតផល...

រូបរាងប៉ម Dracaena Sanderiana រុក្ខជាតិក្នុងផ្ទះ

រូបរាងប៉ម Dracaena Sanderiana រុក្ខជាតិក្នុងផ្ទះ

ក្រុមហ៊ុនរបស់យើង FUJIAN ZHANGZHOU NOHEN NURSERY យើងគឺជាអ្នកដាំដុះ និងនាំចេញដ៏ធំបំផុតមួយរបស់ Ficus Microcarpa, Lucky bamboo, Pachira និង bonsai ផ្សេងទៀតរបស់ប្រទេសចិន ជាមួយនឹងតម្លៃមធ្យមនៅក្នុងប្រទេសចិន។ជាមួយនឹងការរីកលូតលាស់ជាង 10000 ម៉ែត្រការ៉េ បណ្តុះកូនជាមូលដ្ឋាន និងពិសេសដែលត្រូវបានចុះបញ្ជីនៅក្នុង CIQ សម្រាប់ដាំ និងនាំចេញរុក្ខជាតិនៅក្នុងខេត្ត Fujian និងខេត្ត Canton ។ផ្តោតលើភាពស្មោះត្រង់ ស្មោះត្រង់ និងភាពអត់ធ្មត់ក្នុងអំឡុងពេលកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ។ សូមស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្តៅចំពោះប្រទេសចិន និងមកទស្សនាកន្លែងបណ្តុះកូនរបស់យើង។ការពិពណ៌នាផលិតផល...

ការតុបតែងផ្ទះត្រង់ Dracaena Sanderiana

ការតុបតែងផ្ទះត្រង់ Dracaena Sanderiana

ក្រុមហ៊ុនរបស់យើង FUJIAN ZHANGZHOU NOHEN NURSERY យើងគឺជាអ្នកដាំដុះ និងនាំចេញដ៏ធំបំផុតមួយរបស់ Ficus Microcarpa, Lucky bamboo, Pachira និង bonsai ផ្សេងទៀតរបស់ប្រទេសចិន ជាមួយនឹងតម្លៃមធ្យមនៅក្នុងប្រទេសចិន។ជាមួយនឹងការរីកលូតលាស់ជាង 10000 ម៉ែត្រការ៉េ បណ្តុះកូនជាមូលដ្ឋាន និងពិសេសដែលត្រូវបានចុះបញ្ជីនៅក្នុង CIQ សម្រាប់ដាំ និងនាំចេញរុក្ខជាតិនៅក្នុងខេត្ត Fujian និងខេត្ត Canton ។ផ្តោតលើភាពស្មោះត្រង់ ស្មោះត្រង់ និងភាពអត់ធ្មត់ក្នុងអំឡុងពេលកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ។ សូមស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្តៅចំពោះប្រទេសចិន និងមកទស្សនាកន្លែងបណ្តុះកូនរបស់យើង។ការពិពណ៌នាផលិតផល...

Dracaena ដាំដើមឬស្សីមានលក់

Dracaena ដាំដើមឬស្សីមានលក់

ក្រុមហ៊ុនរបស់យើង FUJIAN ZHANGZHOU NOHEN NURSERY យើងគឺជាអ្នកដាំដុះ និងនាំចេញដ៏ធំបំផុតមួយរបស់ Ficus Microcarpa, Lucky bamboo, Pachira និង bonsai ផ្សេងទៀតរបស់ប្រទេសចិន ជាមួយនឹងតម្លៃមធ្យមនៅក្នុងប្រទេសចិន។ជាមួយនឹងការរីកលូតលាស់ជាង 10000 ម៉ែត្រការ៉េ បណ្តុះកូនជាមូលដ្ឋាន និងពិសេសដែលត្រូវបានចុះបញ្ជីនៅក្នុង CIQ សម្រាប់ដាំ និងនាំចេញរុក្ខជាតិនៅក្នុងខេត្ត Fujian និងខេត្ត Canton ។ផ្តោតលើភាពស្មោះត្រង់ ស្មោះត្រង់ និងភាពអត់ធ្មត់ក្នុងអំឡុងពេលកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ។ សូមស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្តៅចំពោះប្រទេសចិន និងមកទស្សនាកន្លែងបណ្តុះកូនរបស់យើង។ការពិពណ៌នាផលិតផល...

ដើម dracaena ត្រង់សម្រាប់លក់ រចនាឬស្សីសំណាង

ដាំដើមទ្រា ដាំដើមឫស្សី សំណាង...

ក្រុមហ៊ុនរបស់យើង FUJIAN ZHANGZHOU NOHEN NURSERY យើងគឺជាអ្នកដាំដុះ និងនាំចេញដ៏ធំបំផុតមួយរបស់ Ficus Microcarpa, Lucky bamboo, Pachira និង bonsai ផ្សេងទៀតរបស់ប្រទេសចិន ជាមួយនឹងតម្លៃមធ្យមនៅក្នុងប្រទេសចិន។ជាមួយនឹងការរីកលូតលាស់ជាង 10000 ម៉ែត្រការ៉េ បណ្តុះកូនជាមូលដ្ឋាន និងពិសេសដែលត្រូវបានចុះបញ្ជីនៅក្នុង CIQ សម្រាប់ដាំ និងនាំចេញរុក្ខជាតិនៅក្នុងខេត្ត Fujian និងខេត្ត Canton ។ផ្តោតលើភាពស្មោះត្រង់ ស្មោះត្រង់ និងភាពអត់ធ្មត់ក្នុងអំឡុងពេលកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ។ សូមស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្តៅចំពោះប្រទេសចិន និងមកទស្សនាកន្លែងបណ្តុះកូនរបស់យើង។ការពិពណ៌នាផលិតផល...

ការតុបតែងផ្ទះ bonsai ត្រីកោណប៉មសំណាងឬស្សី

ការតុបតែងផ្ទះ bonsai ត្រីកោណប៉មសំណាងឬស្សី

ក្រុមហ៊ុនរបស់យើង FUJIAN ZHANGZHOU NOHEN NURSERY យើងគឺជាអ្នកដាំដុះ និងនាំចេញដ៏ធំបំផុតមួយរបស់ Ficus Microcarpa, Lucky bamboo, Pachira និង bonsai ផ្សេងទៀតរបស់ប្រទេសចិន ជាមួយនឹងតម្លៃមធ្យមនៅក្នុងប្រទេសចិន។ជាមួយនឹងការរីកលូតលាស់ជាង 10000 ម៉ែត្រការ៉េ បណ្តុះកូនជាមូលដ្ឋាន និងពិសេសដែលត្រូវបានចុះបញ្ជីនៅក្នុង CIQ សម្រាប់ដាំ និងនាំចេញរុក្ខជាតិនៅក្នុងខេត្ត Fujian និងខេត្ត Canton ។ផ្តោតលើភាពស្មោះត្រង់ ស្មោះត្រង់ និងភាពអត់ធ្មត់ក្នុងអំឡុងពេលកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ។ សូមស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្តៅចំពោះប្រទេសចិន និងមកទស្សនាកន្លែងបណ្តុះកូនរបស់យើង។ការពិពណ៌នាផលិតផល...

ព័ត៌មាន

 • ការបណ្តុះបណ្តាលសហគ្រាស។

  អរុណសួស្តី សង្ឃឹមថាអ្វីៗនឹងល្អក្នុងថ្ងៃនេះ។ខ្ញុំចែករំលែកជាមួយអ្នកនូវចំណេះដឹងជាច្រើនអំពីរុក្ខជាតិពីមុន។ថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញអ្នកជុំវិញការបណ្តុះបណ្តាលសាជីវកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុនរបស់យើង។ដើម្បីបម្រើអតិថិជនឱ្យកាន់តែប្រសើរឡើង ក៏ដូចជាការអនុវត្តប្រកបដោយជំនឿមុតមាំ យើងបានរៀបចំការបណ្តុះបណ្តាលផ្ទៃក្នុង។ថ...

 • តើអ្នកដឹងអ្វីខ្លះអំពីដើមត្រសក់?

  អរុណ​សួស្តី។រីករាយថ្ងៃព្រហស្បតិ៍។ខ្ញុំរីករាយណាស់ដែលបានចែករំលែកជាមួយអ្នកនូវចំណេះដឹងអំពីដើមត្រសក់។យើងទាំងអស់គ្នាដឹងថាពួកវាគួរឱ្យស្រលាញ់ និងស័ក្តិសមសម្រាប់ការតុបតែងគេហដ្ឋាន។ឈ្មោះដើមត្រសក់គឺ Echinopsis tubiflora (Pfeiff.) Zucc ។អតីត A.Dietr ។ហើយវាគឺជារុក្ខជាតិពហុប្លាស្មាស្មៅដែលមានអាយុច្រើនឆ្នាំនៃ ...

 • ចែករំលែកចំណេះដឹងអំពី Sansevieria ជាមួយអ្នក។

  អរុណសួស្តីមិត្តជាទីស្រឡាញ់។សង្ឃឹមថាអ្វីៗដំណើរការល្អ ហើយស្វាគមន៍មកកាន់គេហទំព័ររបស់យើង។ថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ចែករំលែកជាមួយអ្នកនូវចំណេះដឹងអំពី Sansevieria ។Sansevieria លក់ដាច់ខ្លាំង ជាគ្រឿងតុបតែងគេហដ្ឋាន។ដំណាក់កាលចេញផ្ការបស់ Sansevieria គឺខែវិច្ឆិកា និងធ្នូ។មាន​ច្រើន ...